Tagastamistingimused

1. Lepingust taganemine
 1. Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
  1. 14 päevane lepingust taganemise tähtaeg hakkab kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.
 2. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
 3. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.
 4. Taganemisavaldus peab sisaldama Ostja nime, e-maili, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 14 päeva jooksul toote jõudmisest Müüjani. 
  1. Taganemisavalduse võib kirjutada vabas vormis. 
 5. Kauba tagastamiseks tuleb kaup viia originaalpakendis kauba üleandmise kohta.
  1. Kaup tuleb tagasi saata:
   1. ITELLA saates- Pärnu Kaubamajaka pakiautomaat, telefonil 55905727.
   2. OMNIVAGA pakiautomaati saates-  Pärnu Kaubamajaka pakiautomaat, telefonil 55905727.
   3. DPD-  Pärnu Kaubamajaka pakiautomaat, telefonil 55905727.
   4. Soovi korral saab kauba ka ise meile kokkuleppel kohapeale tuua. 
 6. NB! LISA PAKILE KA ENDA (SAATJA) ANDMED
 7. Tagasimakseid teostatakse 1 kord nädalas (pühapäeviti).
 8. Juhul kui Ostja tagastab kauba peale tagastamisetingimuste punktis 1. sätestatud tähtaega, kannab Ostja tagastamisega seotud tavaliselt kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole;
 9. Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Ostja kontole taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata,
  kuid mitte  hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt  lepingu alusel  saadud
  tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.; 
 10. Kui lepingu esemeks on asja üleandmine, võib Müüja vastavalt VÕS § 111 alusel keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Müüjal ei ole käesolevas lõikes nimetatud õigust juhul, kui ta on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.
 11. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja asja tagastamise kulud;  
 12. Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele (VÕS § 101 lg 1);
  1. VÕS § 101 lg 1 alusel, kui Müüja on kohustust rikkunud, võib Ostja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) alandada hinda ja 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
 13. Tagastamisõigus laieneb ainult kaubale mis on soetatud sidevahendi vahendusel, salongist kohapealt soetatud tooted seega tagastamisele ei kuulu. 
 14. Tagastamisõigus ei laiene juriidilistele isikutele. 

TAGASTUSLEHT - https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/5927/7384/files/KAUBA-TAGASTUSLEHT_1.pdf?v=1707144507

 

2. Pretensioonide esitamise õigus
 1. Pretensioonide esitamise õigus algab asja Ostjale üleandmisest. Kui Müüjal on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka pretensioonide esitamise tähtaeg kulgema enne asja Ostjale üleandmist. Pretensioonide esitamise tahtaja pikkuseks on 2 aastat.
 2. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Autoshot OÜ-lt. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
 3. Müüja kodulehelt https://kaupsifoto.myshopify.com/ ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada elektroonilisele aadressile kaupsifoto@gmail.com või postiga Autoshot OÜ, Vanapargi tn 2-A5, Pärnu linn, 80013. Kaebusesse tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue ning lisada garantiid tõendav dokument (selle koopia).
 4. Kauba tagastamiseks tuleb koordinaatide osas Müüjaga eelnevalt kokkuleppida (telefoni või e-posti teel).
 5. Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:
  1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;
  2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
   1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
   2. parandamine ebaõnnestub;
   3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
   4. kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 6. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 7. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi siis on Ostjal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on TTJA juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjon on sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi. Tarbijavaidluste komisjoni pöördumine ja edasine menetlus on tarbijale tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn e-post:
  avaldus@komisjon.ee.Telefon 6201707. Veebileht https://komisjon.ee/et/ 
 8. Euroopa Liidu liikmesriikide siseseseid kauplejaid ja tarbijaid nõustavad vaidluste korral Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskused. 
  1. Kaebuse saab esitada eraisik, kes on kaupu või teenuseid ostnud isiklikuks kasutamiseks, mitte kutse- või tööalasel eesmärgil. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste eesmärk kaebuste menetlemisel on saavutada kompromisslahendus ning vajadusel suunata tarbija kaebus müüja asukoha riigi kohtuvälisesse üksusesse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste poolt pakutavad teenused on tasuta ning iga-aastaselt laheneb positiivselt märkimisväärne hulk piiriüleseid tarbijakaebusi. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti kontaktandmed on järgmised: (Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/).