Müügitingimused

Kehtivad alates 17.01.2024
ÜLDSÄTTED
 • Käesolevad Autoshot OÜ, registrikood 14682428  („Müüja“ või „Pool“) üldtingimused („Üldtingimused“) moodustavad lahutamatu osa Müüja ja Müüja iga kliendi („Ostja“ või „Pool“) vahel sõlmitavast toode („toode“) müügilepingust („Leping“).
 • Vastuolude korral Lepingu dokumentide vahel, lähtuvad Pooled järgnevast järjekorrast: (1) Tellimus, (2) Eritingimused, (3) Üldtingimused.
HINNAD
  • Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid.
  • Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.
   
  LEPINGU SÕLMIMINE
   • Leping loetakse sõlmituks, kui (1) Pooled on sõlminud raamlepingu („Eritingimused“) või (2) Ostja, kellega ei ole sõlmitud Eritingimusi, on kinnitanud Müüja poolt esitatud Autoshot OÜ tellimuse („Tellimus“) ja/või tasunud Müüja poolt väljastatud ettemaksu arve.
   LEPINGU TÄITMINE
    • Müüja alustab Lepingu täitmist pärast Tellimuse ettemaksu laekumist Müüja arvelduskontole. Müüja täidab Lepingu vastavalt Lepingu tingimustele.
    • Müüja täidab Lepingu Lepingus toodud tähtajaks. Lepingu täitmiseks loetakse seda, kui Müüja on valmistanud Lepingus nimetatud toote ja teeb Ostjale võimalikuks toote vastuvõtmise.

     

     TOOTE ÜLEANDMINE
      • Müüja annab Ostjale teada, millal on toode valmis üleandmiseks.
      • Toote üleandmine Müüja poolt Ostjale toimub kas a) kullerteenust kasutades toimetatuna Ostja asukohta või pakiautomaati või b) Müüja asukohas või c) muul Poolte poolt kokkulepitud viisil.
      • Kullerteenuse kasutamisel loevad Pooled, et toode on Ostjale üle antud toote vedajale (kullerteenuse osutaja) üleandmisest. Müüja teavitab Ostjat toote vedajale üleandmisest, sh vedaja nimi, üleandmise kuupäev, prognoositav kohalejõudmise aeg.
      • Toote üleandmine Müüja asukohas toimub eelneval kokkuleppel Müüjaga.
      • Müüjal on õigus keelduda toote üleandmisest kuni Ostja on tasunud toote(de) eest Müüjale täies ulatuses.
      • Ostja kohustub Autoshot OÜ valduse vastu võtma neljateistkümne päeva (14) päeva jooksul alates Üldtingimuste punktis 1 toodud Müüja teavitusest.
      • Juhul, kui Ostja viivitab toote vastuvõtmisega, on Müüjal õigus toode Ostja kulul ladustada. Juhul, kui Ostja on toode vastuvõtmisega viivituses rohkem kui 14 kalendripäeva, on Müüjal õigus öelda Leping erakorraliselt üles ja nõuda Ostjalt kõikide Lepingu täitmise ja ülesütlemisega Müüjale kaasnenud kulude hüvitamist.
      • Müüjal on õigus keelduda Tellimuse täitmisest või peatada Tellimuse täitmine kuni Ostja poolt Müüjale Lepinguliste maksete kohase tasumiseni.
      TOOTE VALDUS JA OMAND
       • Toote valdus ning kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates toote Ostjale üleandmise hetkest või Ostja vastuvõtmise viivituse korral alates Ostja vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.
       • Toote omand läheb Müüjalt üle Ostjale alates hetkest, mil Ostja on kõik Lepingus märgitud maksed nõuetekohaselt tasunud.

       TAGANEMISÕIGUS

       • Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
       • Taganemisõigus ei kohaldu: kui ostjaks on juriidiline isik või eritellimusel toode
       • Kui klient on tellinud kauba pakiautomaati, aga pole pakile õigeaegselt järele läinud ning pakk on saadetud tagasi e-poe omanikule. Kliendil on võimalik kaup uuesti pakiautomaati tellida, tasudes paki tagastamisega ja uuesti saatmisega seotud kulud.
       • 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
       • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
       • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, milles peavad kirjas olema kliendi nimi, tellimuse number, tellimuse kuupäev ja tagastamise põhjus. Tagastamise avaldus saata e-posti aadressile: kaupsifoto@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
       • Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
       • Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
       • Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
       • Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
       • Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
       • Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
       TASU JA MAKSETINGIMUSED
       • Ostja kohustub tasuma Tellimuse alusel Müüjale tasu („Tasu“) vastavalt Lepingule.
        • 50% Tasust kohustub Ostja tasuma ettemaksuna vastavalt Müüja poolt koos Tellimusega saadetud ettemaksuarvele.
        • 50 % Tasust kohustub Ostja tasuma enne Müüja poolt Tellimuse alusel toodetu üleandmist vastavalt Müüja esitatud arvele. Müüja esitab arve koos Üldtingimuste punktis 1 märgitud teatega.
        • Arvete tasumise tähtaeg on 3 (kolm) kalendripäeva alates arve esitamisest.
        • Arve loetakse tasutuks Tasu summa laekumisel Müüja arvelduskontole.
        • Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Ostja tasuma Müüjale viivist 0,05 % viivitatud summast päevas kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.
        TOOTE VASTAVUS LEPINGULE, PUUDUSTE KÕRVALDAMINE
         • Ostjal on kohustus toote vastuvõtmisel viivitamata toode üle vaadata ja puuduse olemasolul sellest Müüjat teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pooled peavad VÕS § 220 sätestatud mõistlikuks tähtajaks 14 päeva, mille jooksul tuleb võimalikest puudustest teist Poolt teavitada ja puudusi kirjeldada.
         • Müüja vastutab toote puuduste eest, mille olemasolust Müüja toote üleandmisel teadis või pidi teadma, tingimusel, et Ostja teavitas toote puudusest Müüjat Üldtingimuste punktis 6.1. märgitud tähtaja jooksul.
         • Juhul, kui Poolte vahel tekib vaidlus toote vastavuse üle Lepingule, kohustub Ostja tõendama Lepingule mittevastavust.
         • Kui tootel on puudus ja Ostja on sellest Müüjat teavitanud Üldtingimustes kokkulepitud korras, siis kõrvaldab Müüja toote puuduse kui see on võimalik ning ei põhjusta Müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi arvestades asja väärtust ja mittevastavuse olulisust. Reklaamkingitus asendamist saab Ostja nõuda kui mittevastavus on oluline lepingurikkumine.